U
92
Uran
(Uranium)
238,0289
teplota tání: 1132 °C
teplota varu: 3818 °C
zpět na tabulku

Uran

Původ názvu

Prvek je pojmenován po nově objevené planetě Uran, původ jména je v řecké mytologii - bůh Úranos, otec Titánů

Vlastnosti

Uran je velmi těžký radioaktivní kov stříbřitě bílé barvy. Na vzduchu se pomalu pokrývá šedou vrstvičkou oxidů. Uran není příliš tvrdý, dobře se dá zpracovávat.

Výskyt

V zemské kůře je uran poměrně málo rozšířeným prvkem, jeho množství je ale díky jeho malému využití dostatečné. Velká naleziště uranu jsou v Kanadě, Austrálii, USA Kazachstánu, Rusku a Africe. Nemalá množství uranu se těžila i v Česku.

Nejdůležitější rudou uranu je uraninit (UO2 s příměsemi oxidů olova, thoria a radia), jednou z jeho forem je i proslulý smolinec. Dalšími rudami jsou koffinit a carnotit.

Výroba a příprava

Uranová ruda se nejprve louží kyselinami. Z roztoku se vysráží rozpuštěné sloučeniny železa, hliníku a podobných kovů, následně se uran sráží ve formě uhličitanu uranylo-sodného. Ten se pomocí kyseliny chlorovodíkové a amoniaku převádí na oxid U3O8, který se dále zpracovává.

Čistý kovový uran se vyrábí redukcí fluoridu uraničitého vápníkem.

Pro účely jaderného průmyslu se hodí pouze jeden z izotopů uranu, pomocí poměrně složitých zařízení se vyrábí tzv. obohacený uran (obsahuje zvýšené množství izotopu 235U).

Použití

Sloučeniny uranu se odnepaměti používaly na barvení glazur a skla. Během druhé světové války se uran začal používat pro účely jaderného průmyslu.

Zbytky po výrobě obohaceného uranu se označují jako uran ochuzený - využívá se na výrobu vysoce průrazných projektilů (využívá se velké hustoty uranu).

Zajímavosti

Už před počátkem našeho letopočtu se používaly sloučeniny uranu k barvení glazur. Doložené jsou nálezy z okolí Neapole datované do roku 79 př.n.l.